CHỌN LOẠI QR CODE

TEXT QR CODE

Để tạo QR code có chứa đựng thông tin mong muốn,
bạn có thể nhập nội dung tại đây:

URL QR CODE

Để tạo QR code có chứa link URL,
bạn có thể copy đường link URL vào đây:

PHONE QR CODE

Khi có người quét Phone QR Code,
họ có gọi được số điện thoai mà bạn đã tạo

SMS QR CODE

Để tạo QR Code có chứa thông điệp tin nhắn của bạn gửi tới 1 phần mềm nào đó,bạn hãy viết nội dung đó tại đây:

EMAIL QR CODE

Để tạo QR Code có chứa địa chỉ email của bạn,
hãy cập nhật thông tin email tại đây:

Map QR CODE

Để tạo QR Code có chứa thông tin địa chỉ của bạn,
bạn có thể nhập thông tin địa chỉ của bạn tại đây:

Hãy đăng ký để tạo QR Code loại này